Godziny otwarcia
Nasze godziny pracy to:
Pon - Pt godz. 13.00 - 20.00
Sobota godz. 11.00-19.00
Niedziela godz. 13.00-19.00
Nasz adres

Sala Zabaw "JAŚ"

ul. Połabska 1
57-300 Kłodzko

tel. 693-419-603
email: kontakt@salazabawjas.pl

Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Wizyt
Dzisiaj: 15Wszystkich: 150945

Regulamin

REGULAMIN  SALI ZABAW JAŚ

§1. Postanowienia ogólne

1. SALA ZABAW JAŚ oferuje i organizuje:
a) salę zabaw – przestrzeń swobodnej zabawy,
b) zajęcia dla dzieci,
c) przyjęcia urodzinowe, bale oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci zgodnie z ofertą.

§2. Wyjaśnienie pojęć

1. Organizator, personel – SALA ZABAW JAŚ.

2. Prawny opiekun – prawny opiekun dziecka, które korzysta z usług Organizatora

3. Klient – prawny i dorosły opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora.

4. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora.

PRZESTRZEŃ SWOBODNEJ ZABAWY

§1. Zasady uczestnictwa w Przestrzeni Swobodnej Zabawy

1. Przestrzeń Swobodnej Zabawy czynna jest siedem dni w tygodniu, w godzinach otwarcia SALI ZABAW JAŚ, z wyjątkiem rezerwacji urodzinowych. Nie są przyjmowane zapisy.
Istnieje możliwość zarezerwowania placu na potrzeby przyjęcia np. urodziny lub przez grupy zorganizowane.

2. Przestrzeń Swobodnej Zabawy przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 10 roku życia.

3. Dzieci do 3 lat wchodzą na teren SALI ZABAW JAŚ z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.

4. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą pozostać na terenie Przestrzeni Swobodnej Zabawy same, z tym, że opiekun powinien znajdować się na terenie Sali Zabaw JAŚ.

 

§2. Bezpieczeństwo zabawy

1. Na teren SALI ZABAW JAŚ nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary itp.) a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie i pozbyć się gumy do żucia.

2. Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów klienta.

3. W konstrukcji z piłeczkami nie wolno zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami, wchodzić do góry po zjeżdżalni, wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach nie przeznaczonych do tego celu, niszczyć elementów konstrukcji, wystroju wnętrza lub zabawek, popychać innych uczestników zabawy, wynosić piłki z basenu, wnosić pozostałe zabawki wyposażenia sali zabaw do konstrukcji, spożywać słodyczy, jedzenia oraz pić podczas zabawy - groźba zadławienia, podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, korzystać z urządzeń i wyposażenia sali zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
Należy zachować bezpieczny odstęp między zjeżdżającymi na zjeżdżalni.

4. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w SALI ZABAW JAŚ osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu SALI  o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci personel SALI ZABAW JAŚ może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu na terenie SALI ZABAW JAŚ.

6. Rodzice mogą przebywać na SALI ZABAW JAŚ wraz z dziećmi.

7. Właściciel oraz personel SALI ZABAW JAŚ  nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu oraz za szkody wyrządzane przez dzieci.

8. Właściciel oraz personel SALI ZABAW JAŚ  nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy powstałe w związku z używaniem placu zabaw.

§3. Sprawy porządkowe

1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z Przestrzeni Swobodnej Zabawy wchodzą na plac w skarpetkach, rajstopach lub kapciach.

2. Wszelkie torby, plecaki i reklamówki należy pozostawiać w szatni.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SALI ZABAW JAŚ.
Ze względów zachowania maksymalnej czystości, na teren Przestrzeni Swobodnej Zabawy nie wolno wnosić jedzenia i picia.
Dziecko można nakarmić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli przy stoliku.

3. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

§4. Płatności

1. Opłaty za pobyt w przestrzeni swobodnej zabawy pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Płatności należy dokonać gotówką lub kartą. Opłaty za zabawę na terenie sali zabaw naliczane są wg czasu zabawy,  z dokładnością co do 1/2 h po godzinie zabawy. Przed wejściem należy zgłosić imię dziecka w celu rejestracji godziny wejścia. Rozliczenie następuje w momencie wyjścia z terenu zabaw. 

PRZEPISY KOŃCOWE

§1. Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz sprawy porządkowe

1. Personel SALI ZABAW JAŚ jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci.

2. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw 

4. Klient zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę (kapcie) lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.

§2 Odpowiedzialność

1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

2. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu SALI ZABAW JAŚ odpowiada prawny opiekun dziecka.

3. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

§3. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

§4. Jakość usług

1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.

3. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

§5. Postanowienia inne

1. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora (Kłodzko).

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Skorzystanie z usług SALI ZABAW JAŚ oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku oraz regulaminie.

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!

Z poważaniem
Sala Zabaw Jaś

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook